Закко обыкновенный (zacco platypus): описание и фото

Zacco platypus
Drakfisk, sötvattenselritsa, blåfjällad zacco.

Ursprunglig världsdel

Här anges från vilken världsdel en speciell art härstammar. Hela världsdelen är visserligern markerad, men detta innebär i regel inte att arten lever i hela det markerade området.

Sannorlikare är att den bara finns i ett mindre område som t.ex. vid ett litet rev i en speciell sjö, i ett större flodområde etc. För närmare angivelse av området se “Utbredning” på varje fiskbeskrivning.

Akvariestorlek

Olika fiskarter kräver olika storlek på akvariet. Vad som påverkar detta är naturligtvis i första hand fiskens storlek, men det finns också annat. Aktiva fiskar som simmar mycket kräver ett större akvarium än en mer passiv osv.

Vi har angivit en siffra både för akvariets minsta längd och för dess minsta innerhåll i liter. Ofta följs dessa bägge siffror åt, men inte alltid. Framförallt väldigt aktiva fiskar vill ha relativt långa akvarier eftersom de simmar mycket och då behöver ett stort simutrymme. Andra ganska passiva men stora fiskarter äter kanske mycket och då krävs det ett stort liter-innehåll för att det är lättare att upprätthålla en biologisk balans i ett sådant akvarium.

I regel följs dock de bägge måttstockarna åt. Vår angivelse kan bara ses som en ungefärlig utgångspunkt för hur litet ett akvarium kan vara. Ett större akvarium är aldrig fel och det är alltid lättare att sköta och hitta en biologisk balans ju större ett akvarium är.

Temperatur

I naturen lever olika fiskarter i olika vatten som håller olika temperaturer. Oftast är det tropiska fiskar som finns i våra akvarier, vilket innebär att de vill ha ganska varmt vatten. Vattentemperaturen kan dock variera under året även i tropiska vatten. Till skillnad från människan är fiskar växelvarma djur, vilket innebär att deras kroppstemperatur följer med svängningar i vattentemperaturen. Därför är det speciellt viktigt att vi har rätt temperatur på akvarievattnet.

Arter som lever i vatten där det är stora svängningar i temperaturen mellan olika årstider är naturligtvis mindre känsliga för temperaturvariationer än de som lever i vatten där temperaturen är ungefär samma året runt.

De temperaturer vi har angivit för varje art anger inom vilket intervall temperaturen skall hålla sig i akvariet för att fiskarna skall trivas.

pH är ett mått på vattnets surhet och alkalinitet och mäts i en skala från 0 till 14 där pH 7 står för neutralt vatten, över 7 är basiskt (alkaliskt) och under 7 är surt. pH-värdet bestäms av om den materia (t.ex. mineraler, organiskt material) som har löst sig i vattnet är alkaliskt eller surt och av mängden löst materia.

Olika arter lever i naturen i olika sorters vatten. I Sydamerika och Asien är oftast vattnet surt (pH under 7) till neutralt (runt 7), i Västafrika relativt neutralt (runt 7), i Centralamerika och djupvattenssjöarna i Östafrika basiskt (över 7).

Därför är det viktigt att fiskarna i akvariet har ungefär samma vatten. Vill du ha reda på mer om pH, som hur man mäter, eller hur man ändrar pH-värdet uppmanar jag dig till att gå in på rubriken “Akvarievatten” som du finner i huvudkolumnen till höger. Under rubriken “Akvarievatten” hittar du också mycket annan information om olika vattenkemiska förhållanden man måste tänka på. Till exempel är det mycket viktigt att känna till vattnets KH-värde.

För varje fiskart har vi angivit ett intervall inom vilket pH-värdet skall befinna sig för att just denna art skall trivas. Visst kan man genom långsam tillvänjning vänja många arter till att överleva i vattenvärden som ligger utanför detta intervall, men det är definitivt inte att rekommendera eftersom det dels är frågan om djurplågeri och dels i det långa loppet ändå riskerar att ta en ände med förskräckelse.

Ett annan viktig faktor vad gäller pH-värdet är att det hålls stabilt, dvs det får ej variera för mycket, stora hopp i pH-värdet (även om den övre och undre gränsen ligger inom intervallet) är mycket skadligt för många fiskarter. Mer om detta hittar du i avdelningen “Akvarievatten”.

Fisklängd

Att ange en arts max.längd är inte det enklaste. En art blir ofta olika stor i naturen och i akvarium (oftast större i akvariemiljö), hanar och honor är olika stora osv. När vi beräknat en arts längd har vi utgått från normal vuxen storlek i naturen, samt den största av honan och hanen (oftast hanen, men långtifrån alltid).

Den längd vi angivit kan skilja sig ganska mycket från den längd de kan uppnå i akvarium. Ett exempel på ett släkte som blir betydligt större i akvarium är malawicikliderna i släktet Aulonocara. I naturen blir de oftast inte större är 9 cm, i akvarium blir de ofta 13-14 cm, dvs 50% längre. Anledningen till att en art blir större i akvarium än i naturen är tillgången på mat. I akvariet får de betydligt mer mat, som de inte behöver arbeta (motionera) för, än de får i naturen.

Ett exempel på motsatsen är hajmalen (Pangasius hypophthalmus) som i naturen kan bli 130 cm, men som i akvarium kan bli 80 cm, ja ofta inte ens så lång. Anledningen till detta är att fiskarna behöver utrymme för att växa till naturlig storlek. Är akvariet för litet stannar den oftast upp i växten.

Därför är det svårt att ange en exakt vuxenstorlek, men siffran som angivits är ändå en ungefärlig utgångspunkt.

Svårighetsgrad

Olika arter är olika väl anpassade till ett liv i akvarium. En del arter skall inte gå i akvarium. Vi har utifrån vår bedömning placerat samtliga arter i olika grupper allt efter deras svårighetsgrad, med 1 som enklast och 5 som svårast.
1 – Mycket tålig, fredlig och lämplig nybörjarart.
2 – Relativt tålig och fredlig art som normalt är lättskött.
3 – Lämplig som akvariefisk, men läs helst en bok och/eller prata med någon med erfarenhet av denna art, för att sätta dig in i dess speciella krav.
4 – Denna art är svår att hålla i akvarium och är bara lämplig för specialister som kan erbjuda arten rätt förhållanden i ett specialakvarium.
5 – Klart olämplig som akvariefisk. Oftast på grund av artens storlek och/eller aggressivitet.
Den gradering vi gjort är självklart beroende av vår erfarenhet (och av de övriga akvarister vi konsulterat) av just dessa fiskar. Andra akvarister kan ha kommit fram till andra slutsatser, utifrån de förhållanden de haft sina fiskar under. Dessa kan också ha rätt, även om de kanske inte satt samma “betyg” som vi gjort.

Читайте также:
Гурами неоновый (trichogaster lalius): описание и фото

Därför skall våra “betyg” inte betraktas som en evig sanning som inte kan ifrågasättas, utan bör tas med en nypa salt, men i alla fall tas som en utgångspunkt när det gäller att veta hur svårskött en art är.

Foder

Fiskar äter i och för sig oftast vad de erbjuds, men deras tarmsystem (långt för växtätare, kort för köttätare) kan ta skada om de utfodras med felaktig kost (speciellt känsliga är växtätarna). Därför skall man inte hålla rena växt- och köttätare ihop.

Köttätare

En art som i huvudsak lever av kött som kan komma från små ryggradslösa djur, snäckor, småfisk etc.

Allätare

En art som kan äta det mesta.

Växtätare

En art som äter fiberrikt grönfoder – oftast alger, växtplankton men ibland akvarieväxter

Kött och allätare

En allätare som i huvudsak äter kött.

Växt och allätare

En allätare som i huvudsak äter grönt.

Odlingsvalör

SARF (Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund) driver en odlingskampanj för att uppmuntra till odling av akvariefisk. Alla som är medlemmar i en SARF-ansluten akvarieförening kan delta i odlingskampanjen och t.ex. erövra märken efter hur framgångsrik man är som odlare. Även andra kan självklart ha nytta av att veta de olika odlingsvalörerna eftersom de anger svårighetsgraden för odling av de fiskar man har.

Mer information om odlingskampanjen finns på SARFs hemsida. Följande nivåer finns – guld, silver och brons – de fiskar som är utmärkta med ett ? som odlingsvalör har ännu inte placerats på någon nivå.

Dessutom finns något som heter “elit”. Vissa arter har funnits under en längre tid i Sverige men aldrig odlats och dessa har alltså fått epitetet elit. Så snart någon har lyckats odla någon av dessa arter så flyttas arten direkt från “elit” till “guld”. Vi var valt att ange de arter som nu är “elit” som “guld” eftersom vi inte har möjlighet att kontinuerligt uppdatera de förändringar som sker. För den som är intresserad av ta reda på vilka arter som är “elit” uppmanar vi att ni tittar på SARFs hemsida .

Изолепис: уход в домашних условиях, виды и сорта, 23 фото

У изолеписа (Isolepis) есть много других, более привычных для цветоводов названий – кукушкины слезки, поникший или плакучий камыш. Это растение пришло к нам из теплых уголков Австралии и Африки, где оно считается травянистым многолетником. Но наши суровые зимы внесли свои коррективы, и при выращивании в открытом грунте изолепис стал однолетником. В комнатных условиях он может расти долго, если своевременно проводить пересадку и деление куста.

Отличается он длинными стеблями, которые очень тонкие, но достаточно плотные. Все они выходят из одной сердцевины, а вырастая, распадаются по сторонам. В итоге перед нами предстает по-творчески небрежный куст, похожий на фонтан зеленых побегов.

При благоприятных условиях, когда длина светового дня составляет не менее 12 часов, на концах стебельков появляются небольшие цветы, очень похожие на капельки росы.

 • 1 Популярные виды изолеписа
  • 1.1 Изолепис изящный, поникший, карликовый (Isolepis cernuas)
  • 1.2 Изолепис щетиновидный (Isolepis setacea)
  • 1.3 Изолепис плавающий (Isolepis fluitans)
  • 1.4 Изолепис плодовитый (Isolepis prolifera)
 • 2 Лучшие сорта изолеписа для выращивания
  • 2.1 Изолепис Марионетка
  • 2.2 Изолепис Лайв Вайр или Лайф Вайр (Live Wire)
  • 2.3 Изолепис Фейбэ Оптикс
 • 3 Выращивание изолеписа в домашних условиях (таблица)
 • 4 Размножение изолеписа в домашних условиях
  • 4.1 Делением куста
  • 4.2 Семенами
 • 5 Проблемы ухода и болезни изолеписа + борьба с ними
 • 6 Применение изолеписа в ландшафтном дизайне и дома + 8 фото
 • 7 Реальные отзывы об изолепсисе, советы по выращиванию из семян

Популярные виды изолеписа

Всего в природе насчитывается около 77 разновидностей изолеписа, некоторые из них даже находятся под охраной и занесены в Красную книгу по разным регионам. В декоративных целях используются далеко не все виды. Ниже описаны самые распространенные из них.

Обратите внимание! В отечественной систематике Изолеписы относят к Камышам, как и растения родов Scirpus и Scoenoplectus (все они из одного семейства Осоковые или Сытевые, Cyperaceae). Несведущие в тонкостях ботанических описаний садоводы принимают за Камыши и представителей других семейств: Тростник (Phragmites) и Рогоз (Typha).

Изолепис изящный, поникший, карликовый (Isolepis cernuas)

Название получил за свой внешний вид: длина побегов варьируется от 10 до 30 см. В каждом кустике насчитывается до 50 аккуратных, гладких стебельков. Они прямостоячие в молодом возрасте, но распадаются по мере взросления растения. В период цветения, который длится около 3 месяцев, появляются небольшие соцветия в форме колоса зеленоватого или белого оттенка. На месте цветка формируются треугольные семенные коробочки, в которых находится очень много крошечных семян.

Изолепис щетиновидный (Isolepis setacea)

Имеет узкие листья и многочисленные тонки стебли, собранные в пучок до 20 см высотой. Соцветие выглядит как пучок из 1-3 колосков. Цветет вид в мае и июне.

Изолепис плавающий (Isolepis fluitans)

Это лавающий травянистый многолетник, способный укореняться в почве. Высота взрослого растения не более 10 см. Корневище нитевидное, с мелкими и многочисленными корневыми волосками. Имеет зеленый плавающие корни. Побеги слабые, нитеобразные, облиственные, прямые или поникающие, собраны в небольшие пучки-куртины. Цветок образует подводные и надводные стебли. Зеленый или коричневые листья от 3 до 25 мм, расположены очередно. Соцветие многоколосковое, разветвленное, эллиптическое, сильно сплюснутое, длина его 3–5 мм. Цветки в виде колосков длиной до 2,8 мм соломенного цвета с красно-коричневыми пятнами. В природных условиях плавающий изолепис цветет с октября по февраль. Вид используется в аквариумах.

Изолепис плодовитый (Isolepis prolifera)

Это болотное растение со слаборазвитой корневой системой, густыми, длинными, узкими листьями с острой вершиной. Подходит для выращивания в террариумах. От материнского растения отходит большое количество «деток», что делает внешний вид очень необычным.

Лучшие сорта изолеписа для выращивания

Изолепис Марионетка

Побеги средней высоты, густо покрытые небольшими листовыми пластинами, больше напоминающими светло-зеленые ниточки. Цветы мелкие, золотистые, процесс цветения длится 3 месяцев.

Изолепис Лайв Вайр или Лайф Вайр (Live Wire)

Сорт относится к виду поникший. Вырастает от 20 до 30 см, идеально подходит для выращивания в подвесных кашпо. Благодаря тоненьким листовым пластинам растение смотрится объемным и пушистым. Ширина посадки может достигать 50 см. Цветение длится до 3 месяцев, в этот период концы побегов венчаются золотистыми соцветиями.

Читайте также:
Губан дракон, коричневая рыба нож (novaculichthys taeniourus): описание и фото

Изолепис Фейбэ Оптикс

Нитевидная крона вырастает до 25-30 см, тонкие листики создают эффект объема. Цветение продолжается 2-3 месяца, соцветия небольшие, белые.

Выращивание изолеписа в домашних условиях (таблица)

Выбор места Восточная или западная сторона участка или дома. Допускается небольшая полутень для взрослых растений, для цветения необходим световой день длиной до 12 часов. Необходимо беречь от солнечных лучей.
Почва Грунт можно приобрести готовый, а можно смешать по одной части песка, перегноя и две части земли. Кислотность должна быть выше среднего или нейтральной.
Емкость Лучше выбрать пластиковую емкость, широкую и не слишком глубокую.
Пересадка Побеги достаточно быстро стареют, поэтому необходимо регулярно обновлять посадки. Примерно раз в 2 года изолепис выкапывается и делится на несколько кустиков, завявшие побеги обстригаются.
Температурный режим Изолепис предпочитает температуру +18…+27 °C. Допускается перенос растения в помещение с температурой +13…+15 °C на время покоя, но это условия является необязательным. На улице растение замерзает уже при +12…+13 °C.
Влажность До 60 %. Хорошо отзывается на опрыскивание.
Полив Изолепис очень любит влагу, он нуждается в регулярном поливе, который можно снизить в зимнее время. Рекомендуется ставить под горшок с цветком поддон, наполненный водой, либо периодически погружать кашпо в таз с водой. Зимой эту процедуру проводить не нужно, так как наступает период покоя. Полив должен проводиться только отстоявшейся водой, от солей и кальция портится эстетическая привлекательность изолеписа.
Удобрение Растение не нуждается в большом количестве подкормок, ему достаточно тех микроэлементов, которые изначально содержатся в грунте. Для наращивания кроны можно раз в месяц вносить комплексные удобрения для пальм или фикусов. Важно, чтобы в составе не было кальция.
Период покоя и цветение Период цветения изолеписов продолжается 3 месяца, окрас соцветий может быть белым, желтым, светло-зеленым. Но в наших условиях они цветут только при достаточном освещении с весны до конца лета-начала осени. Затем наступает период покоя, который длится от 4 до 7 месяцев
Обрезка Побеги изолеписа достаточно быстро подсыхают и теряют декоративность, поэтому периодически их нужно удалять с основного куста. При пересадке также проводится осмотр и обрезка стеблей.

Размножение изолеписа в домашних условиях

Изолепис хорошо размножается как путем деления куста, так и семенным способом.
При этом семена можно приобрести в магазине (причем часто профессиональные семена часто имеют название изолепсис) или собрать самостоятельно при условии, что растению достаточно света для цветения.

Рассмотрим особенности каждого способа.

Делением куста

Взрослый куст весной достают из земли и острым секатором делят на несколько частей, удаляя при этом засохшие побеги.

Важно, чтобы на каждом новом растении была точка роста, иначе оно не сможет нормально развиваться.

В контейнер насыпается заранее подготовленная почвосмесь, в нее на 5 см углубляется отделенный изолепис, корешки засыпаются небольшим слоем грунта. После этого можно провести полив.

Семенами

Перед тем как сажать, семена рекомендуется предварительно прорастить, поместив их в салфетку и замочив на несколько дней в воде. Чтобы ускорить скорость прорастания, нужно добавить один маленький кристаллик лимонной кислоты, и поставить емкость в хорошо освещенное место с температурой воздуха +18…+23 °C.

Как только из семечка появится росток, семена опускают в заранее подготовленный грунт. Желательно определить отдельные емкости для каждого кустика, чтобы не возникло сложностей при пересадке.

Этап замачивания можно пропустить, и помещать семена сразу в песчаный грунт, тогда емкости накрываются пленкой до момента появления ростков. После этого рассаду пикируют в отдельные стаканчики, наполненные классической для изолеписов почвосмесью.

Проблемы ухода и болезни изолеписа + борьба с ними

 1. Стебли скручиваются, темнеют, сохнут – растение испытывает дефицит влаги или подвергается воздействию солнечных лучей. Необходимо наладить полив и убрать куст с яркого солнца в полутень.
 2. Стебли вытягиваются, дернина редкая, цвет блеклый – изолепису не хватает света или питательных веществ. Если после перестановки в хорошо освещенное место ситуация не изменилась, то необходимо внести удобрения.
 3. Дернина начинает подсыхать, замедляется или прекращается рост – растение нуждается в пересадке.

Среди вредителей изолепис чаще всего подвергается нападению тли или паутинного клеща:

 • Клещ появляется при жаркой погоде, обволакивает побеги тонкой паутинкой, из-за чего они начинают вянуть и засыхать. Избавиться от него помогут инсектициды.
 • Тля питается соком растений, что пагубно сказывается на их росте и внешнем виде. В борьбе с вредителем хорошую эффективность показали средства Биотлин, Фитоверм, Актара.

Применение изолеписа в ландшафтном дизайне и дома + 8 фото

Если говорить о ландшафтном дизайне, то лучше всего изолеписы дополнят участки с высоким уровнем влажности. Они отлично будут смотреться возле пруда, а также в напольных кашпо рядом с бассейном.

Подвесные горшки, размещенные в полутени, станут эффектным дополнением беседок. Важно, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи, которые плохо влияют на декоративность этого изящного растения. С наступлением осенних похолоданий изолеписы необходимо убрать в теплое помещение, они не переносят понижения температуры до +13 °C.

Последнее время изолеписы все чаще используются в оформлении офисов, зимних садов и обычных квартир. За ними не нужно как-то особенно ухаживать, для поддержания внешней привлекательности достаточно своевременно поливать и периодически опрыскивать растения.

Изолеписы растут не слишком компактно, поэтому их лучше располагать не на подоконниках, а на отдельных конструкциях. Например, на высоких вазах, крупных предметах мебели, в подвесных кашпо, на специальных стойках. Зачастую они становятся идеальным элементом декора при оформлении искусственных прудиков и водопадов.

Реальные отзывы об изолепсисе, советы по выращиванию из семян

Пользователь Валентина, Екатеринбург, 30.08.2017

Изолепис— это болотное травянистое растение, которое относится к семейству осоковых. Научное название — изолепис поникающий (Isolepis cernua), иногда его еще называют камыш поникший (Scirpus cernuus), а в народе — кукушкины слезы.

Исходя из разных источников описания растение любит влагу, западные или восточные окна, полутень, опрыскивания и чуть кислую почву. Нуждается в разделении по мере роста куста, подрезании старых листьев и т.д., сильно углубляться не буду, подробное со держание можно вычитать в интернете

Семена я купила… Просто так, надо было добрать на определенную сумму в магазине. И т.к. интернете по выращиванию я ничего толкового не нашла, решила помочь таким же придурковатым и ищущим себе приключений, как я

Читайте также:
Валлиснерия азиатская (vallisneria asiatica): описание и фото

И так, представляю вам сугубо мой опыт выращивания.

Из содержимого интернета было вычитано, что семена прорастают на влажной бумаге либо в песке. т.к. бумаги под рукой ну вот совсем не оказалось, использовала то, что есть- песок. Семена (3шт) высыпала на мокро-влажный песок, оболочка сразу же растворилась и я вообще потеряла их из вида, они просто «рассосались» по песку, исчезли! Это ввело меня в некоторое недоумение, в интернете, опять же, ничего по этому поводу я не нашла. Тепличку делать не стала. Этот влажный песочек стоял некоторое время, пока не начали пробиваться маленькие козявочки. Сначала 1, потом 3, а потом их оказалось немного больше, чем я думала.

После того, как я решила, что корни отросли в песке настолько, что можно их пересаживать в отдельные скляночки, они были пересажены. В интернете мало что можно найти по составу почвы. Основное- торф, листовая земля, песок. Земля должна быть не бедная на полезные вещества. А я намешала того, что было, а именно: почва для декоративных хвойных (кислая), немного песка (что осталось), немного угольного порошка, сухой сфагнум, капелька очень мелкого перлита. в мокрую землю с большой аккуратностью переместила маленькие росточки, коих насчитала аж 13 штук! По 3-4 в одну стакашку для кучности, да и большое количество мне не нужно. Перетаскивала пилочкой, корешочки оказались совсем не большие, может около 1 см, не больше. Прижились, дали новые малюсенькие побеги, я думаю, что все будет хорошо. По мере роста буду выкладывать фотографии.


17 августа 2017. Посадка


20 августа


25 августа


27 августа. Пересажены

28 августа. Появились еще маленькие листочки, детки прижились. И вот я снова пишу сюда. Надеюсь, что хотя бы некоторым интересно посмотреть, что же выходит), постараюсь не загромождать тему фотографиями, малышам почти 2 недели с момента пересадки

Спустя еще 10 дней (23 дня в общем)

кхм, вообщем это примерно последнее фото, когда они были еще живы. это 8 октября… появился в доме котенок и все сожрал, а что не сожрал,
то понадкусывал остался один хиленький кустик. если что оживет- отпишусь обязательно.

п.с. после включения батарей стали сильно сушить кончики, не смотря на опрыскивания. нужно это делать чаще или сооружать что-нибудь.

Пользователь: Ёшка, Киев, 09.06.2009

Оригинальное текстурное растение с фонтанообразной формой роста,
которое может использоваться как однолетник для посадки в грунт водоема или как сезонное украшение водоема с зимовкой в комнатных условиях.

При благоприятных условиях способно цвести почти круглый год.

Кто-нибудь пробовал держать его во влажном террариуме?

Пользователь Г. Артём, Украина, г. Черкассы, 12.06.2009

Да думаю ему там будет самое то. Я не держал в террариуме, но на подоконнике растет отлично. Водичку любит очень сильно.

Редкий папоротник платицериум. Как вырастить “оленьи рога” в квартире?

 • Родина и ареал произрастания
 • Ботаническое описание и строение цветка
 • Комнатные виды с фото
 • Бифуркатум, двувильчатый или оленерогий
 • Браам
 • Супербум
 • Ангольский
 • Большой
 • Хилла
 • Полезные свойства
 • Уход в домашних условиях
 • Полезное видео

Папоротник платицериум (с латинского Platycerium), плоскорог или олений рог относится к семейству Многоножковые (Polypodiaceae). Листья своей формой напоминают рога лося или оленя. В естественной среде он произрастает, зацепившись за камни, стволы деревьев или побеги кустарников.

Родина и ареал произрастания

Платицериумы можно встретить в тропических и влажных лесах Австралии, Африки, Азии, Филиппинах, на островах Индийского океана. Растут они с мхами, орхидеями и другими эпифитными папоротниками. Располагаясь на крупных ветвях и стволах отдельно стоящих деревьев, способны вырастать более одного метра.

Ботаническое описание и строение цветка


Слово platyctros с латинского обозначает «широкий», «рог». Такое название происходит от характерной формы листьев, которые напоминают плоские рога оленя. Корневище сильно разветвленно, воздушные корни располагаются под его чешуйками и верхних листьях.

Листья бывают двух видов – спороносные и стерильные:

 • Спороносные листья плоские, расположены на коротких черенках с плотной кожицей. Они могут расти прямо или свешиваться, своей формой напоминая рога оленя. Способны выполнять функции, как размножения, так и фотосинтеза. Нижняя часть листа кирпично-красного оттенка, такой цвет им придают спорангии, которые расположены на верхушечной части листьев.
 • Стерильные листья плотно прижимаются к стволу и ветвям, достаточно широкие, округлой формы.

Свободным остается только верхний край, он собирается и образует нишу. В эту нишу поступают осадки и отмирающие листья, которые накапливаются и со временем становятся питательным субстратом для растения. Чем старше папоротник, тем больше ниша. Масса перегноя может доходит до 100 кг у старых растений.

При отмирании листья ни в коем случае нельзя удалять, они дают растению питательные вещества.

Комнатные виды с фото

Бифуркатум, двувильчатый или оленерогий


Platycerium bifurcatum – cамый популярный сорт платицериума. Он обладает не только красивым внешним видом, но и выносливостью.

В течении небольшого промежутка времени может выдерживать температуры от 0 до +35 градусов С.

Его листья, похожие на рога оленя или лося достигают длины от 50 до 150 см. Имеет два вида вай: спороносные, которые имеют похожее на пыль опушение, и стерильные. Мелкие ворсинки спороносных листьев препятствуют удалению влаги и защищают растение от ожогов. Поэтому удалять их ни в коем случае не стоит.

Браам


Platycerium veitchii Braam назван в честь Джеймса Вейтча, основателя питомника. Листья у него тонкие и прямостоячие. Почти белые, пушистые, как серебряные рога оленя, могут разрастаться до 100 см в ширину. Выращивается в оранжереях и комнатных условиях, очень нежное растение.

Супербум


Platycerium superbum получил широкое распространение в садах и оранжереях, как декоративное растение, способное разрастись до 1 метра в ширину. Висячие листья достигают длины 2 метров. Супербум обнаружен на Гавайских островах, он выделяет большое количество мельчайших спор, с помощью которых происходит размножение.

Ангольский


Platycerium angolense в природе произрастает в центральной части Африки. Спороносные листья этого вида цельные, клиновидной формы, они могут достигать в ширину до 40 см, имеют рыжие ворсинки и ярко выраженные прожилки.

Большой


Platycerium grande – высокодекоративный папоротник, который часто путают с платицериумом Супербум. Отличие их в том, что Супербум образует один участок со спорами, а Большой – образует два таких участка.

Произрастает на Филиппинах, как и другие виды имеет два вида листьев: стерильные и спороносные.

Стерильные рассечены и вырастают от 45 до 60 см, спороносные широкие, свисают вниз, достигают размера от 150 до 200 см.

Читайте также:
Дискус коричневый (symphysodon aequifasciata axelrodi): описание и фото

Хилла


Родиной Platycerium hilii являются тропические леса Австралии. Листья небольшие и не так сильно рассечены, как у других видов, прямые и заостренные на концах.

Полезные свойства

Клетки платицериума способны выделять особое вещество под названием фитонцид.

Этот природный антибиотик очищает воздух в помещении от микроорганизмов и вредных газов, таких как этан, пропан, бутан и метан.

Уход в домашних условиях


Платицериум требует к себе тщательного ухода, он требователен к влажности, а также к месту произрастания:

 1. Предпочитает умеренные температуры, летом от 20 до 23, а зимой от 16 до 22 градусов. Если содержать растение при температуре ниже 15 градусов, то это приведет к его гибели.
 2. Полив зависит от того, каким способом он посажен. При размещении в горшке стоит следить, чтобы в поддоне не скапливалась излишняя влага и не загнивали корни. При содержании в подвесной емкости, ее помещают в таз с водой, дают напитаться влагой и возвращают на прежнее место. В летнее время полив следует проводить каждые 4 дня, зимой полив сокращается.
 3. Плоскорог большой любитель влажности, ему требуется постоянное увлажнение воздуха, опрыскивание, мягкой, очищенной водой. Опрыскивают воздух вокруг, без попадания влаги на листья. Хорошо расположить растение над аквариумом, увлажнителем или поддоном с галькой.
 4. Папоротник предпочитает мягкий, рассеянный свет, прямые солнечные лучи могут обжечь нежные листья. Любит дополнительное подсвечивание лампами в зимнее время. При недостатке света, растение прекратит свой рост и развитие спор.
 5. Высаживают папоротник в емкость с хорошим дренажем. Субстрат должен быть легким, это может быть торф с сосновой корой с добавлением мха сфагнума. Опытные цветоводы выращивают плоскорога на куске древесины. Для этого на древесину набивают гвозди, обкладывают мхом сфагнумом и закрепляют растение с помощью лески. Увлажняют растение, периодически опуская в емкость с водой.

 • С начала весны и до августа платицериум подкармливают комплексными минеральными удобрениями для папоротников. При этом концентрацию удобрения лучше сделать вдвое меньше, чем указано на упаковке. Подкормку следует проводить раз в месяц.
 • Корневая система не очень большая, поэтому пересаживать растение можно один раз в два года. При выращивании на куске древесины, когда растение достигает больших размеров, добавляют еще один кусочек.
 • Размножают платицериум с помощью отпрысков или спор. Подросшие отпрыски, у которых наросло не менее трех листьев, немного корней и почка, пересаживают в отдельную емкость с легким субстратом.
 • Для размножения спорами растение должно достигнуть возраста 5 лет. Споры собирают и засеивают в увлажненную смесь торфа с сфагнумом. Важно постоянно увлажнять и проветривать субстрат. Первые сеянцы появляются спустя 3-6 недель. Укрытие не следует убирать, пока сеянцы не окрепнут. При посадке спор или молодых растений, важно хорошо обработать грунт, для этого его можно пролить кипятком, прокалить или проморозить при низких температурах, чтобы убить вредоносные грибки и бактерии.
 • При неправильном уходе плоскорог может страдать от таких болезней, как мучнистая роса. При переувлажнении растение может поражаться грибковым заболеванием, при котором на листьях появляются темные пятна. Так же при попадании прямых солнечных лучей, нежная листва может получить ожог. Если листья поникают, означает, что растению не хватает влаги, а при бледной вайе – не хватает питания.
 • Папоротник любят такие вредители, как щитовка, тля или паутинный клещ. При первых признаках заболевания или появления вредителей, растение стоит изолировать от здоровых собратьев и подобрать ему лечение.
 • Полезное видео

  Посмотрите видео о пересадке папоротника в подвесной ящик:

  Папоротник платицериум – экзотическое растение, способное украсить любой дом, сад, оранжерею. Он потребует к себе особого внимания и ухода, но несомненно порадует цветоводов своим необычным внешним видом.

  ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ О ПАПОРОТНИКАХ:

  Павловния войлочная – посадка, уход, описание и размножение

  Павловния (Paulownia) является небольшим родом из семейства Павловниевые, объединяющим около 9 видов красивоцветущих, полувечнозеленых и листопадных деревьев. В природе представители рода произрастают в субтропических регионах, преимущественно в Восточной Азии.

  В Европу растение было завезено в 19 веке, после его открытия в 1835 году двумя естествоиспытателями и ботаниками – голландским врачом Филипом фон Зибольдом и его другом Йозефом Цуккерини.

  В то время трон Нидерландов занимала королева Анна Павловна Романова – жена короля Вильгельма II и дочь русского царя Павла I.

  Не будучи голландкой, королева получила большое признание среди своих подданных и именно в ее честь ботаники дали дереву это необычное имя, которое было принято в ботаническом мире как название целого семейства растений схожего происхождения.

  Интересные факты

  Одни из самых ранних упоминаний о растении датированы 3 тысячелетием до н.э. В Японии павловния культивировали веками, считалась священным деревом и была известна под названием «кири», что переводится как «жизнь».

  На своей родине, в Юго-Восточном Китае, ее называют «императорское дерево счастья». Жители Китая считают, что растение приносит удачу, благополучие и создает вокруг себя положительное энергетическое поле, которое благотворно воздействует на организм человека, улучшая его физическое и психическое здоровье.

  Именно поэтому в Китае и в других странах Азии всегда высоко ценились изделия из павловнии. Проведенные современные исследования показали, что благодаря особой структуре тканей это растение действительно способно очищать и ионизировать воздух.

  Благодаря большой зеленой массе и метаболическим характеристикам павловния улавливает в среднем 21,7 кг CO2 и возвращает 5,9 кг O2 в день, что почти в десять раз выше, чем остальные виды деревьев.

  Павловния является самым быстрорастущиим деревом, не имеющим аналогов в мире. Она растет примерно в 10 раз быстрее, чем сосна или тополь и в 6 раз быстрее дуба, обеспечивая промышленность большим количеством легкой и качественной древесины.

  В правильно выбранном месте для посадки и хорошем уходе, павловния может всего за сезон достичь высоты взрослого человека.

  Дерево кири способно переносить засуху и огонь, ее древесина является отличным изолятором, обладает высокой термостойкостью, а температура воспламенения составляет 425 °C, что почти вдвое выше по сравнению с другими породами деревьев.

  В древности японцы и китайцы делали свою мебель из павловнии, чтобы уберечь свое имущество от огня.

  Растение приспосабливается к бедным, загрязненным синтетическими веществами или углеводородами почвам, способствует восстановлению их экосистемы, привлекая микроорганизмы, насыщая азотом и кислородом.

  Читайте также:
  Ктенопома анзорга (ctenopoma ansorgii): описание и фото

  Описание павловнии с фото

  Характерным представителем рода является войлочная павловния (Paulownia tomentosa), которая помимо своей декоративности обладает всеми уникальными свойствами, описанными выше. Данный вид наиболее вынослив для выращивания в климате средней широты, поскольку способен выдерживать сильные морозы.

  В естественных условиях растение представляет собой небольшое дерево высотой до 15-20 м, с прямым стволом и довольно рыхлой, раскидистой кроной. В центральной части, а также в нижней части кроны ветви широкие или выступающие, а в верхней – приподнятые.

  Поскольку в районах с суровыми зимами крона саженцев подмерзает, то деревце начинает разветвляться от основания ствола и растет в виде пышного, крупного кустарника.

  Кустовая форма роста

  Листья длинночерешковые, очень крупные, темно-зеленые, сердцевидные, бархатисто-опушенные. Их длина может достигать 50-60 см. По форме они похожи на листья смоковницы (фиги), из-за чего павловнию еще называют «адамовым деревом».

  У растения глубокие корни, которые делают возможным его выращивание на крутых склонах, которые она отлично укрепляет. Размах корней может достигать 30 м в диаметре, что примерно в 3 раза больше по сравнению с кроной дерева.

  Главной декоративной особенностью павловнии является цветение, которое наступает в апреле, когда на еще не облиственных побегах распускаются большие грозди сиренево-синих, лиловых или кремовых, воронковидных цветов, собранных в метельчатые соцветия до 40 см в длину.

  Внутренняя часть цветов пестрая, с желтыми полосами. Они немного похожи на висящие колокольчики, которые покрыты тонкими волосками в виде пуха.

  Цветение павловнии

  Цветы содержат много нектара, из которого получают совершенно прозрачный, вкусный и легкий мед, похожий по консистенции на акациевый.

  Мед обладает лечебными свойствами и его употребление рекомендуют при заболеваниях ЖКТ, простудах, трахеитах и бронхитах. Сами цветки употребляют в виде отвара или сиропа.

  В условиях средней полосы растение цветет не очень обильно, поскольку закладка бутонов происходит осенью и в сильные морозы они повреждаются.

  После отцветания завязываются семенные головки – большие, липкие, яйцевидные коробочки, которые созревая приобретают коричневый цвет.

  Они, как и цветы, образуют грозди и могут оставаться на дереве до 2 лет. Маленькие, крылатые семена после раскрытия коробочек переносятся ветром на большие расстояния. или кислородные деревья

  Помимо павловнии войлочной, в декоративном садоводстве можно встретить гибриды – павловнию Шан Тонг и Pao tong которые характеризуются повышенной устойчивостью к болезням, неблагоприятным погодным факторам и большой лиственной массой.

  Шан Тонг

  Гибриды не боятся перепадов температуры и выдерживают морозы до -23 ˚С.

  Выбор места для посадки павловнии

  Приобрести саженцы павловнии можно во многих садовых питомниках, где они продаются с закрытой корневой системой, поэтому посадку можно проводить на протяжении всего сезона – с апреля по октябрь.

  Деревце лучше всего будет расти на умеренно плодородных, супесчаных почвах и рыхлом суглинке с pH в пределах 5,0-7,0.

  Поскольку у растения развивается глубокая стержневая корневая система, то залегание грунтовых вод имеет решающее значение для выращивании павловнии, которая очень чувствительна к избытку влаги в почве.

  Если залегание грунтовых вод находится на уровне 1,5 м, то такой участок не подходит для посадки адамова дерева. И наоборот – на песчаных субстратах вода должна находиться не слишком глубоко.

  Обладая глубоким стержневым корнем, павловния в достаточном количестве снабжает свою корневую систему водой с глубины более 5 метров. Если корень не может достичь водоносных слоев, растение полагается исключительно на водоудерживающую способность грунта.

  На суглинистых участках эта вода сохраняется в почве, и ее может хватить даже на очень длительные периоды засухи.

  Место для посадки павловнии должно быть теплым, солнечным и защищенным от сильного ветра, чтобы снизить риск подмерзания побегов в холодный период.

  Перед посадкой землю из посадочной ямы обогащают компостом, перегноем или комплексом минеральных удобрений. На дне ямы в плотных субстратах рекомендуется выложить дренажный слой из мелкого щебня или битого кирпича, который сверху прикрывают слоем земли.

  Мульчирование после посадки

  После посадки землю вокруг деревца утрамбовывают, хорошо поливают и мульчируют древесной щепой или торфом, которые препятствуют испарению влаги и контролируют рост сорняков. Поскольку саженец растет очень быстро и одним стволом, то можно привязать его к опоре, пока не окрепнет.

  Уход за павловнией войлочной

  Особых требований к уходу павловния войлочная не предъявляет. Однако одним из важнейших факторов, необходимых для хорошего развития деревца, является поддержание влажности почвы в первые два года после посадки.

  Один саженец требует примерно 1-2 полива в неделю (около 40 литров воды) при условии отсутствия осадков. Как только корни саженцев достигнут грунтовых вод, орошать их больше не нужно, поскольку взрослое дерево способно переносить засуху.

  Из-за активного роста зеленой массы павловния нуждается в дополнительных подкормках, которые проводят 2-3 раза в год – весной азотом, стимулирующим рост листвы, а летом фосфором, калием и другими микроэлементами. Из органики хорошо подойдет компост или перегной.

  В регионах с умеренным климатом морозостойкость павловнии составляет – 25 °С, но в суровые зимы деревья и саженцы могут подмерзать, особенно весной, теряя цветочные почки и молодые приросты.

  Листья павловнии

  Поэтому на зиму деревья желательно утеплять и убирать защиту после последних весенних морозов. Но даже если ваше деревце замерзнет, то весной в околоствольной области начнут образовываться корневые отпрыски. Одно дерево может дать 1-4 таких молодых отростков.

  Для утепления используют белый агротекстиль или джутовую ткань, которым плотно укрывают крону дерева. В качестве защиты от сильного зимнего ветра используют соломенные циновки, но лучше высаживать павловнию под защитой стен с южной стороны.

  Обрезка

  Павловния отлично переносит обрезку, поэтому весной нужно тщательно почистить крону от всех подмерзших и засохших побегов.

  Если стоит задача приостановить рост, то у молодых экземпляров обрезают верхушку ствола. Процедуру проводят весной или летом, но не позднее начала сентября.

  В районах с суровыми зимами, лучше забыть о скудном цветении и весной провести жесткую обрезку ствола практически до земли, чтобы стимулировать рост нового побега, дающего исключительно большие листья.

  После каждой такой обрезки, дерево быстро восстанавливается, возле среза весной на пеньке часто формируется сразу несколько новых побегов.

  Выберите один или два побега для дальнейшего роста, однако если их будет больше, то листья не станут такими впечатляюще огромными. Больше 4 побегов дадут в итоге форму куста с умеренно крупными листьями.

  Читайте также:
  Данио дракула (danionella dracula): описание и фото

  Размножение павловнии

  Размножается дерево генеративно с помощью семян, в том числе самосевом или вегетативно с помощью корневых отпрысков и зеленых черенков.

  Семенной метод. Семена собирают, как только стручки начинают коричневеть, примерно в сентябре. Их просушивают, а когда семенные коробочки полностью созреют и приобретут коричневый цвет, их открывают и вынимают семенной материал.

  Для улучшения всхожести семена рекомендуется стратифицировать в течение 4-6 недель во влажном торфе или песке при температуре 5 °C, поместив их в холодильник.

  После стратификации высевают в лотки с влажной торфяно-песчаной смесью, вдавливая в почву и присыпая очень тонким слоем песка. Если посадить глубже, то они не смогут дать всходы. Никакого искусственного тепла не требуется, поскольку для семян лучше всего подходит прохладное место.

  Проращивают при среднесуточной температуре 11 °C (максимальной 16 °C и минимальной 6 °C) в рассеянном солнечной свете. Полив требует особого внимания – орошают так, чтобы посевная поверхность все время была влажной, но не мокрой. Нельзя допускать также пересыхания субстрата.

  Сеянцы адамового дерева

  Сеянцы появляются примерно через 2-3 недели. Их пикируют в отдельные горшки после появления 2-3 листиков, а через 30-40 дней они готовы к пересадки в открытый грунт.

  Сеянцы готовые к пересадке в открытый грунт

  Выращенный из семян саженец к концу первого года достигает 3-4 м в высоту при диаметре стебля у основания 3-5 см.

  Корневыми отпрысками. Отростки появляются в приствольной области родительского растения обычно после обрезки, укорачивания или подмерзания основного побега. Они прекрасно подходят для получения новых экземпляров.

  Отростки отделяют стерильным инструментом в конце лета и пересаживают в заранее приготовленное место. В первое время саженцы требуют регулярного полива и зимнего укрытия.

  Зелеными черенками. Получение новых саженцев из зеленых черенков является очень быстрым и легким способом размножения. Черенки павловнии длиной от 15 до 20 см берут летом с молодых боковых побегов.

  На пару часов их ставят срезом в раствор с гормоном, стимулирующим образование корней, хотя, как показала практика, и без стимулятора приживаемость черенков является очень высокой.

  Размножение павловнии зелеными черенками

  Для уменьшения испарения влаги листья черенков можно обрезать напополам. Высаживают в горшки или сразу в открытый питательный грунт и регулярно поливают. Примерно через месяц черенки укоренятся, что будет видно по новому росту листьев.

  Укорененные зеленые черенки через месяц после посадки

  Еще один легкий способ размножения – корневыми черенками. Метод широко применяется в промышленном культивировании дерева, когда высаживают десятки таких черенков, обладающих хорошей приживаемостью.

  Для садового размножения метод не очень подходит, но если вы пересаживаете павловнию, то можно использовать ее корни, чтобы получить сразу несколько новых саженцев.

  Материал берут у нестарых растений ранней весной, когда дерево еще находится в состоянии покоя. Для заготовки подходят лучше всего части корней, диаметром 1-3 см и длиной 10-20 см.

  Сразу после получения материала, корневые черенки тщательно очищают от земли, удаляют все тонкие корешки и обрабатывают фунгицидом (тирам или каптан) и просушивают в темном, сухом месте.

  Поскольку корни находятся в спящем состоянии, то можно скорректировать график посадки, сохраняя посадочный материал в холодильнике, пока не подойдет благоприятное для вас время.

  Укореняют на открытом воздухе в горшках или сразу в грунте, когда потеплеет, примерно в конце апреля-начале мая.

  Если стоит задача укоренить сразу после заготовки ранней весной, то в таком случае укоренения проводят в комнатных условиях, высаживая черенки в смесь из универсальной перегнойной земли и перлита в соотношении 3:1.

  Укоренный корневой черенок в домашних условиях

  Укоренять можно как вертикально, так и горизонтально, присыпая весь черенок слоем земли в 3 см. Грунт во время укоренения поддерживают все время влажным, но не мокрым.

  Проблемы в уходе за павловнией

  Растение чрезвычайно устойчиво к вредителям и болезням, однако в неблагоприятных условиях выращивания дерево становится восприимчивым к грибковым заболеваниям.

  Развитию патогенов способствует посадка на участках с тяжелой, глинистой почвой, рядом с водоёмами или при близком залегании грнутовых вод.

  Если рядом находятся насаждения, пораженные ржавчиной, то павловния может также заболеть. При первых признаках появления на листьях ржавых пятен, их удаляют, а растение обрабатывают противогрибковым препаратом.

  Паникум, или просо декоративное – чем привлекательно и как вырастить на приусадебном участке

  У злаков своя прелесть и свое очарование – воздушное, невесомое, летне-романтическое. Их легкий шелест уносит в бескрайнюю степную даль, где хозяйничает только ветер и облака, где просто затеряться в высокотравье и забыть все проблемы и невзгоды суетливых будней.

  Такое вот настроение задает саду растущий у дорожки паникум, или просо декоративное. Посадка и уход за ним требует минимального участия цветовода.

  В природе паникум растет на всех континентах, за исключением Австралии и Антарктиды, а просо обыкновенное возделывается повсюду как ценная пищевая культура.

  Для украшения приусадебных участков используют немногие виды рода Panicum из семейства Злаковые, но в декоративности они не уступают другим своим сородичам.

  Как выглядит просо декоративное

  Однолетние или многолетние злаки высотой от 30 см до 2 м обладают ползучим или укороченным корневищем.

  Листья узко-линейные либо линейно-ланцетные, ярко-зеленого цвета, но у отдельных культиваров бывают бурого, пурпурного, золотистого или коричневого оттенка.

  Метельчатые соцветия рыхлые, раскидистые, до 15-40 см длиной, состоят из сжатых с одной стороны и выпуклых с другой колосков голубоватой, фиолетовой, серой либо вишневой окраски.

  Цветет паникум в августе или сентябре. Плоды – овальные зерновки.

  Среди прочих злаковых паникум отличается стойкостью к неблагоприятным условиям окружающей среды, прекрасно справляется с засухой и нормально развивается на слабо увлажненной почве.

  Как дикорастущее растение – кормовая либо сорная трава. В культурном выращивании, кроме проса обыкновенного, или посевного, используемого в пищевой промышленности и сельском хозяйстве, известны декоративные разновидности и формы, широко применяемые для украшения парков и домашних клумб.

  Виды и сорта паникума с описанием и фото

  Известно около 500 видов рода, но в декоративных целях используют всего два из них и множественные сорта.

  Сорта проса прутьевидного

  Культивары проса декоративного частично отобраны среди природных форм и разновидностей, но многие выведены селекционерами:

  • Просо декоративное Примо (Panicum virgatum Primo) – однолетник высотой до 70 см с поникающей растрепчатой фиолетово-коричневой метелкой;
  • Rotbraun и Rotstrahlbusch – похожи на предыдущий сорт, но бордово-красные оттенки мягче, выражены слабее.
  Читайте также:
  Аулонокара фиолетовая (aulonocara stuartgranti): описание и фото

  Выращивание декоративного проса из семян

  Посев семян – основной способ выращивания декоративного проса, особенно однолетних сортов.

  Посев в открытом грунте

  Прямо на грядки паникум сеют в мае, когда почва уже хорошо прогревается под лучами весеннего солнца.

  Луночки делают неглубокие, до 1 см, на расстоянии 20-25 см одна от другой, в каждую кладут 2-3 семени.

  Если положить больше, и взойдут все – понадобится прореживание.

  Всходы появятся при хорошей погоде через 10-15 дней.

  Они активно развиваются и наращивают вегетационную массу, поэтому за ними потребуется уход с прополкой, поливами при необходимости и подкормками.

  Посадка семян на рассаду

  Если посеять просо декоративное в марте в горшки, наполнив их питательной рыхлой смесью, то в мае уже можно получить декоративные кустики, которые путем перевалки сажают в открытый грунт.

  Практикуют посев на рассаду и в торфяные стаканчики.

  Неглубоко заделывают 2-3 семени в каждый и располагают в ярко освещенном месте.

  Стараются, чтобы световой день был длинным, для этого понадобится подсветка.

  Поливают умеренно, лишнюю воду сливают с поддона, а почвосмесь между очередными поливами просушивают.

  С приходом тепла рассаду закаливают, а в мае переваливают в открытый грунт в луночки, вырытые на расстоянии 20-25 см друг от дружки.

  Размножение паникума вегетативным способом

  Многолетние сорта разрастаются за несколько лет и дают активную поросль вокруг куста, которую можно отделить весной, аккуратно подрыв маточник.

  На отсаживаемой деленке должна быть неплохо развитая корневая система и несколько стебельков.

  В отдельном месте роют ямку, соразмерную с корневым комом деленки, и перемещают в нее новое растеньице. Присыпают почвой и аккуратно уплотняют вокруг ладонями.

  Следят, чтоб корневая шейка оказалась вровень с линией грунта.

  Поливают совсем немного, а затем несколько дней не увлажняют, чтоб корешки закрепились в почве.

  Условия выращивания паникума

  Просо декоративное – один из самых неприхотливых злаков, который совершенно не избалован особенными требованиями к выращиванию. Однако и для него имеются оптимальные условия произрастания.

  Выбор участка

  Растение любит хорошо освещенные уголки сада, защищенные от ветра и сквозняка.

  Глубина залегания поверхностных вод существенного значения не имеет для многих видов декоративного проса.

  Оно стойко выдерживает и продолжительную засуху, и подтопление.

  Многолетние сорта не боятся перепадов температуры и особенно не страдают от возвратных заморозков на почве, но некоторые сортовые паникумы к таким условиям уязвимы и могут подмерзать.

  Требования к почве

  Просо декоративное лучше развивается на бедных почвах, цветет пышнее и куст наращивает эффектнее. К черноземам добавляют песок или торф, чтобы «обеднить» их.

  Специальная подготовка участка для посева паникума, как правило, не требуется. Достаточно обычной перекопки и последующей обработки граблями для выравнивания грядки.

  Уход за паникумом

  Растение нельзя назвать требовательным в уходе, скорее, его можно отнести к тем культурам, о которых говорят – посадил и забыл.

  Однако желательно следовать правилам агротехники, и паникум лучше развивается, если его поливать и подкармливать.

  Подкормки

  В частых удобрениях злак не нуждается, скорее, наоборот, если переусердствовать с подкормками, особенно азотными, можно и не дождаться образования эффектных цветных метелок.

  За всю вегетацию растение подкармливают не больше трех раз.

  Впервые в июне, чтобы поддержать молоденькие всходы, вносят органические удобрения, второй раз перед началом колошения примерно в конце июля фосфорно-калийными удобрениями, третий – в августе повторно после обрезки, чтобы инициировать повторное цветение.

  Поливы

  Обычно паникуму хватает осадочной влаги, но молодым сеянцам первое время увлажнение необходимо, особенно если погода держится продолжительное время слишком сухая.

  Многолетнее просо декоративное хорошо справляется с летним зноем, но на поливы отзывается с благодарностью.

  В противном случае у него подсыхают нижние листья.

  Обрезка

  Надземную часть многолетних сортов паникума на зиму не обрезают, растение легче переносит зимнюю стужу с сухими листьями. Весной, с приходом тепла, они обрезаются под корень.

  После отцветания удаляются сухие метелки, и на их месте очень скоро наблюдается повторное колошение, правда, не такое яркое и пышное, как первое.

  Для поддержания декоративности куста обрезают также подсохшие, поврежденные, сломанные ветром и пожелтевшие листки.

  Подготовка к зимовке многолетних сортов

  Как правило, дернинки паникума в дополнительных укрытиях на зиму не нуждаются. Им хватает собственного сухого листья, которое не обрезают осенью.

  Однако если прогнозируется аномально морозная зима, посадки проса декоративного накрывают лапником с началом первых значительных понижений температуры.

  Болезни и вредители проса декоративного

  Большинство болезней проса посевного встречается и на посадках паникума, или проса декоративного.

  В первую очередь растения поражаются грибными заболеваниями – головней обыкновенной и стеблевой, буроватой пятнистостью, или гельминтоспориозом, антракнозом, склероспорозом, пирикуляриозом, меланоммозом.

  Среди бактериальных болезней просо болеет мелянозом и полосатым бактериозом, нередко наблюдается и вирусная болезнь – мозаика.

  Вредители – стеблевой мотылек и просяной комарик – паразитируют в основном на посевах проса посевного, на декоративном они замечены редко.

  Однако полностью исключать их появление на посадках паникума не стоит.

  Просо декоративное в ландшафтном дизайне

  Паникум сеют не только для украшения приусадебного участка.

  Многие цветоводы выращивают его ради сухих композиций.

  Для этого собирают метелки вначале колошения, потому что они очень быстро начинают осыпаться.

  Сушат собранными в пучки или разложенными в тени, чтоб не пересохли на солнце.

  Растение эффектно смотрится в высоких бордюрах вдоль дорожек, его высаживают в миксбордерах, на каменистых горках и в рокариях.

  Нередко используют его для создания декоративных изгородей вдоль зданий, возле газонов и водоемов.

  С какими растениями посадить паникум

  Декоративное просо изящно оттеняет деревья с багряной окраской осенней кроны, а также многолетние травы с пурпурно-красной листвой.

  Лучшими партнерами паникума по клумбе или каменистой горке считают астильбу, гейхеру, бузульник, астры, эхинацею, золотарник, яркие сухоцветы.

  Среди злаковых трав паникум пользуется интересом у цветоводов и имеет своих поклонников, несмотря на отсутствие ярких красочных цветов.

  Конечно, соперничать с розами и гладиолусами растение не станет, но зелень паникума придает саду очаровательную жизнерадостность и воздушную легкость.

  ВикиГриб

  • Статьи О Грибах
  • Факты О Грибах
  • Вопрос-Ответ
  • Виды Грибов
  • _Галлюциногенные Грибы
  • _Несъедобные Грибы
  • _Съедобные Грибы
  • _Условно-Съедобные Грибы
  • _Ядовитые Грибы
  • Грибные Рецепты
  • _Вторые Блюда
  • _Первые Блюда С Грибами
  • _Выпечка С Грибами
  • _Закуски С Грибами
  • _Салаты С Грибами
  • _Грибные Соусы
  • _Другие Рецепты
  • _Консервирование
  • Mega Menu
  Читайте также:
  Дискус голубой (symphysodon aequifasciata haraldi): описание и фото

  Рядовки – это род пластинчатых грибов, которые относятся к семейству Рядовковых (Трихоломовых). В народе их называют «дорожками» за свойство расти в ряд. Грибы широко распространены, но лишь некоторые виды употребляют в пищу, поэтому перед тем как отправиться на сборы рядовок, необходимо ознакомиться с описанием и фото съедобных рядовок, чтобы не прихватить в лукошко плохие грибы.

  Характерные особенности вида и правила сбора

  Род включает в себя виды всех грибных категорий: от съедобных до ядовитых. Для рядовок характерны следующие общие особенности:

  • мясистая выпуклая шляпка, по мере старения приобретающая уплощенную форму;
  • треснутые края;
  • наличие пластинок;
  • цилиндрическая ножка;
  • толстая мякоть;
  • мучнистый запах у многих видов.

  Собирать дорожки лучше всего в первой половине осени. Искать грибы несложно, ведь они растут в ряд и большими группами. Отличить съедобные и ядовитые виды можно по внешнему виду, запаху или реакции мякоти на воздух.

  Какие виды считаются полностью съедобными?

  Осенние съедобные рядовки представлены такими видами:

   Голубиный (голубок). У голубков белые мясистые шляпки с треснутым краем. Они имеют форму полушара. Поверхность скользкая, клейкая. Ножка изогнута. Поверхность ножки белая, но можно встретить экземпляры с зеленоватым основанием. Пластинки широкие, белого цвета.

  Рядовка монгольская

  Условно-съедобные грибы рядовки

  К категории условно-съедобных грибов относят такие виды рядовок:

  • серебристая (чешуйчатая сальная);
  • золотистая;
  • обутая;
  • чешуйчатая (сластушка);
  • желто-красная;
  • бородатая;
  • зеленушка.

  На территории России самыми распространенными являются:

   Рядовка чешуйчатая имеет выпуклую либо плоско-выпуклую шляпку. Посередине виднеется бугорок. Поверхность шляпы бархатистая, шоколадного оттенка. Ножка булавообразная. Сверху она окрашена в белый цвет, а снизу имеет розово-коричневый или желто-коричневый окрас. Мякоть может быть как белого, так и кремового оттенка. На изломе от нее слабо веет фруктовым ароматом.

  Рядовка чешуйчатая
  Желто-красная рядовка отличается желто-оранжевой поверхностью шляпки, сплошь укрытой чешуйками пурпурного или красно-коричневого оттенка. Изначально форма шляпки выпуклая, но со временем она становится плоской. Поверхность сухая и бархатистая. Ножка часто изогнута. Она имеет ярко выраженное утолщение у основания. Ножка повторяет окрас шляпы. Она также густо укрыта чешуйками, оттенок которых на тон светлее шляпочных чешуек. Мякоть гриба желтая, с неприятным кислым запахом.

  Рядовка желто-красная
  Бородатая имеет коническую шляпку с ярко выраженным бугорком по центру. Ее поверхность имеет розовато-коричневый или красновато-коричневый окрас. По центру тон окраса немного темнее. Ножка расширяется к верху. Снизу она имеет красно-коричневый оттенок, а сверху – чисто белая. Мякоть не имеет выраженного запаха или вкуса.

  Бородатая рядовка
  Зеленушка отличается зеленым цветом плодового тела. Шляпа выпуклая, травянистого или желто-зеленого оттенка. Посередине присутствует бугорок. По мере старения грибов на поверхности шляпки появляются чешуйки. Ножка широкая, короткая, окрашена в цвет шляпки. Пластинки ярко- лимонного оттенка. Мякоть белая с характерным рядовкам мучнистым запахом.

  Зеленушка

  Несъедобные рядовики

  В категорию несъедобных грибов попадают следующие виды рядовок:

  • бело-коричневая (бело-бурая);
  • надломленная;
  • опеньковидная;
  • шершавая;
  • мыльная;
  • темная;
  • отличающаяся (обособленная);
  • серная (серно-желтая);
  • заостренная.

  На нашей территории надломленный, шершавый, темный и обособленный виды встречаются крайне редко. Рассмотрим подробно распространенные несъедобные виды:

   Бело-коричневая рядовка имеет уплощенную шляпку с бугорком и волнистыми краями. Поверхность слизистая. Она может иметь винно-коричневый или красновато-коричневый оттенок. По всей поверхности шляпки визуализируются темные прожилки. Края бледные. На бархатистой розовато-коричневой ножке всегда есть белое пятно. Мякоть белая, пахнет мукой.

  Бело-коричневая рядовка

 • Рядовка опеньковидная имеет выпуклую шляпку с волнистыми краями. Поверхность волокнистая, неоднородного цвета. Окрас представлен прожилками и пятнами следующих оттенков:
  • красный;
  • желтый;
  • оливковый;
  • коричневый. Пластинки гриба переплетаются между собой и покрыты темными пятнами. На ножке есть шерстистое кольцо. Над ним поверхность ножки бежевая, а под ним – белая с коричневыми чешуйками.

  Рядовка опеньковидная

  Серный вид отличается плодовым телом серно-желтого оттенка. Шляпа выпуклая, с возрастом может стать более плоской. Поверхность бархатистая. Ножка тонкая. В верхней части она имеет ярко-желтый окрас, снизу серно-желтая. Мякоть повторяет цвет плодового тела. От нее исходит резкий запах ацетилена.

  Рядовка серная
  Рядовка мыльная имеет распростертую шляпку цвета кофе с молоком. Посередине оттенок темнее, а по краю – светлее. Ножка волокнистая, часто изогнутая. Она окрашена в светло-коричневый цвет. На срезе мякоть приобретает красноватый оттенок. От нее исходит резкий запах фруктового мыла.

  Рядовка мыльная
  У рядовки заостренной шляпа конической формы. В центре ярко выражен острый бугорок. Поверхность сухая, с трещинами по краю. Окрас шляпки темно-серый с коричневыми проблесками. Ножка тонкая, изогнутая. Цвет ножки можно определить как грязно-белый.

  Рядовка заостренная

  Ядовитые виды и отличия от съедобных

  Очень опасен для здоровья человека прием в пищу ядовитых рядовок. К таким относятся следующие виды:

  • еловая;
  • белая;
  • жабья;
  • вонючая;
  • коническая (остроконечная);
  • тигровая (леопардовая);
  • пятнистая;
  • опаленная (загорелая).

  Съедобные виды можно перепутать только с белыми, пятнистыми и леопардовыми рядовками. Отличить их можно так:

   Белая рядовка отличается снежно-белым, иногда желтоватым окрасом. Шляпа распростертая, бархатистая. Ножка цилиндрическая, немного изогнута. Ее поверхность повторяет окрас шляпки. Узнать гриб можно по мякоти. Ей свойственно менять свой цвет при контакте с воздухом, поэтому на изломе она моментально розовеет. От мякоти исходит резкий неприятный запах редиса.

  Белая рядовка
  Шляпка пятнистой рядовки распростертая и скользкая, с небольшим углублением посередине. Она окрашена в светло-коричневый цвет. По всей поверхности четко визуализируются темно-коричневые продольные полосы и такого же оттенка пятнышки. Края шляпки немного светлее. Ножка расширена у основания. Снизу она повторяет окрас шляпки, а сверху – белая.

  Рядовка пятнистая
  Рядовка леопардовая легко узнается по характерному леопардовому рисунку на поверхности шляпки: на светло-сером фоне проявляются темно-серые пятна. По краю окрас немного бледнеет. Шляпа имеет распростертую форму. Ножка белая, утолщенная к низу.

  Рядовка леопардовая

  Oтвeты нa pacпpocтpaнeнныe вoпpocы

  Дорожки часто становятся темой дискуссий грибников. Далее перечень самых часто задаваемых вопросов о рядовках с ответами на них:

  Павловния войлочная – посадка, уход, описание и размножение

  Павловния (Paulownia) является небольшим родом из семейства Павловниевые, объединяющим около 9 видов красивоцветущих, полувечнозеленых и листопадных деревьев. В природе представители рода произрастают в субтропических регионах, преимущественно в Восточной Азии.

  В Европу растение было завезено в 19 веке, после его открытия в 1835 году двумя естествоиспытателями и ботаниками – голландским врачом Филипом фон Зибольдом и его другом Йозефом Цуккерини.

  В то время трон Нидерландов занимала королева Анна Павловна Романова – жена короля Вильгельма II и дочь русского царя Павла I.

  Не будучи голландкой, королева получила большое признание среди своих подданных и именно в ее честь ботаники дали дереву это необычное имя, которое было принято в ботаническом мире как название целого семейства растений схожего происхождения.

  Интересные факты

  Одни из самых ранних упоминаний о растении датированы 3 тысячелетием до н.э. В Японии павловния культивировали веками, считалась священным деревом и была известна под названием «кири», что переводится как «жизнь».

  На своей родине, в Юго-Восточном Китае, ее называют «императорское дерево счастья». Жители Китая считают, что растение приносит удачу, благополучие и создает вокруг себя положительное энергетическое поле, которое благотворно воздействует на организм человека, улучшая его физическое и психическое здоровье.

  Именно поэтому в Китае и в других странах Азии всегда высоко ценились изделия из павловнии. Проведенные современные исследования показали, что благодаря особой структуре тканей это растение действительно способно очищать и ионизировать воздух.

  Благодаря большой зеленой массе и метаболическим характеристикам павловния улавливает в среднем 21,7 кг CO2 и возвращает 5,9 кг O2 в день, что почти в десять раз выше, чем остальные виды деревьев.

  Павловния является самым быстрорастущиим деревом, не имеющим аналогов в мире. Она растет примерно в 10 раз быстрее, чем сосна или тополь и в 6 раз быстрее дуба, обеспечивая промышленность большим количеством легкой и качественной древесины.

  В правильно выбранном месте для посадки и хорошем уходе, павловния может всего за сезон достичь высоты взрослого человека.

  Дерево кири способно переносить засуху и огонь, ее древесина является отличным изолятором, обладает высокой термостойкостью, а температура воспламенения составляет 425 °C, что почти вдвое выше по сравнению с другими породами деревьев.

  В древности японцы и китайцы делали свою мебель из павловнии, чтобы уберечь свое имущество от огня.

  Растение приспосабливается к бедным, загрязненным синтетическими веществами или углеводородами почвам, способствует восстановлению их экосистемы, привлекая микроорганизмы, насыщая азотом и кислородом.

  Описание павловнии с фото

  Характерным представителем рода является войлочная павловния (Paulownia tomentosa), которая помимо своей декоративности обладает всеми уникальными свойствами, описанными выше. Данный вид наиболее вынослив для выращивания в климате средней широты, поскольку способен выдерживать сильные морозы.

  В естественных условиях растение представляет собой небольшое дерево высотой до 15-20 м, с прямым стволом и довольно рыхлой, раскидистой кроной. В центральной части, а также в нижней части кроны ветви широкие или выступающие, а в верхней – приподнятые.

  Поскольку в районах с суровыми зимами крона саженцев подмерзает, то деревце начинает разветвляться от основания ствола и растет в виде пышного, крупного кустарника.

  Кустовая форма роста

  Листья длинночерешковые, очень крупные, темно-зеленые, сердцевидные, бархатисто-опушенные. Их длина может достигать 50-60 см. По форме они похожи на листья смоковницы (фиги), из-за чего павловнию еще называют «адамовым деревом».

  У растения глубокие корни, которые делают возможным его выращивание на крутых склонах, которые она отлично укрепляет. Размах корней может достигать 30 м в диаметре, что примерно в 3 раза больше по сравнению с кроной дерева.

  Главной декоративной особенностью павловнии является цветение, которое наступает в апреле, когда на еще не облиственных побегах распускаются большие грозди сиренево-синих, лиловых или кремовых, воронковидных цветов, собранных в метельчатые соцветия до 40 см в длину.

  Внутренняя часть цветов пестрая, с желтыми полосами. Они немного похожи на висящие колокольчики, которые покрыты тонкими волосками в виде пуха.

  Цветение павловнии

  Цветы содержат много нектара, из которого получают совершенно прозрачный, вкусный и легкий мед, похожий по консистенции на акациевый.

  Мед обладает лечебными свойствами и его употребление рекомендуют при заболеваниях ЖКТ, простудах, трахеитах и бронхитах. Сами цветки употребляют в виде отвара или сиропа.

  В условиях средней полосы растение цветет не очень обильно, поскольку закладка бутонов происходит осенью и в сильные морозы они повреждаются.

  После отцветания завязываются семенные головки – большие, липкие, яйцевидные коробочки, которые созревая приобретают коричневый цвет.

  Они, как и цветы, образуют грозди и могут оставаться на дереве до 2 лет. Маленькие, крылатые семена после раскрытия коробочек переносятся ветром на большие расстояния. или кислородные деревья

  Помимо павловнии войлочной, в декоративном садоводстве можно встретить гибриды – павловнию Шан Тонг и Pao tong которые характеризуются повышенной устойчивостью к болезням, неблагоприятным погодным факторам и большой лиственной массой.

  Шан Тонг

  Гибриды не боятся перепадов температуры и выдерживают морозы до -23 ˚С.

  Выбор места для посадки павловнии

  Приобрести саженцы павловнии можно во многих садовых питомниках, где они продаются с закрытой корневой системой, поэтому посадку можно проводить на протяжении всего сезона – с апреля по октябрь.

  Деревце лучше всего будет расти на умеренно плодородных, супесчаных почвах и рыхлом суглинке с pH в пределах 5,0-7,0.

  Поскольку у растения развивается глубокая стержневая корневая система, то залегание грунтовых вод имеет решающее значение для выращивании павловнии, которая очень чувствительна к избытку влаги в почве.

  Если залегание грунтовых вод находится на уровне 1,5 м, то такой участок не подходит для посадки адамова дерева. И наоборот – на песчаных субстратах вода должна находиться не слишком глубоко.

  Обладая глубоким стержневым корнем, павловния в достаточном количестве снабжает свою корневую систему водой с глубины более 5 метров. Если корень не может достичь водоносных слоев, растение полагается исключительно на водоудерживающую способность грунта.

  На суглинистых участках эта вода сохраняется в почве, и ее может хватить даже на очень длительные периоды засухи.

  Место для посадки павловнии должно быть теплым, солнечным и защищенным от сильного ветра, чтобы снизить риск подмерзания побегов в холодный период.

  Перед посадкой землю из посадочной ямы обогащают компостом, перегноем или комплексом минеральных удобрений. На дне ямы в плотных субстратах рекомендуется выложить дренажный слой из мелкого щебня или битого кирпича, который сверху прикрывают слоем земли.

  Мульчирование после посадки

  После посадки землю вокруг деревца утрамбовывают, хорошо поливают и мульчируют древесной щепой или торфом, которые препятствуют испарению влаги и контролируют рост сорняков. Поскольку саженец растет очень быстро и одним стволом, то можно привязать его к опоре, пока не окрепнет.

  Уход за павловнией войлочной

  Особых требований к уходу павловния войлочная не предъявляет. Однако одним из важнейших факторов, необходимых для хорошего развития деревца, является поддержание влажности почвы в первые два года после посадки.

  Один саженец требует примерно 1-2 полива в неделю (около 40 литров воды) при условии отсутствия осадков. Как только корни саженцев достигнут грунтовых вод, орошать их больше не нужно, поскольку взрослое дерево способно переносить засуху.

  Из-за активного роста зеленой массы павловния нуждается в дополнительных подкормках, которые проводят 2-3 раза в год – весной азотом, стимулирующим рост листвы, а летом фосфором, калием и другими микроэлементами. Из органики хорошо подойдет компост или перегной.

  В регионах с умеренным климатом морозостойкость павловнии составляет – 25 °С, но в суровые зимы деревья и саженцы могут подмерзать, особенно весной, теряя цветочные почки и молодые приросты.

  Листья павловнии

  Поэтому на зиму деревья желательно утеплять и убирать защиту после последних весенних морозов. Но даже если ваше деревце замерзнет, то весной в околоствольной области начнут образовываться корневые отпрыски. Одно дерево может дать 1-4 таких молодых отростков.

  Для утепления используют белый агротекстиль или джутовую ткань, которым плотно укрывают крону дерева. В качестве защиты от сильного зимнего ветра используют соломенные циновки, но лучше высаживать павловнию под защитой стен с южной стороны.

  Обрезка

  Павловния отлично переносит обрезку, поэтому весной нужно тщательно почистить крону от всех подмерзших и засохших побегов.

  Если стоит задача приостановить рост, то у молодых экземпляров обрезают верхушку ствола. Процедуру проводят весной или летом, но не позднее начала сентября.

  В районах с суровыми зимами, лучше забыть о скудном цветении и весной провести жесткую обрезку ствола практически до земли, чтобы стимулировать рост нового побега, дающего исключительно большие листья.

  После каждой такой обрезки, дерево быстро восстанавливается, возле среза весной на пеньке часто формируется сразу несколько новых побегов.

  Выберите один или два побега для дальнейшего роста, однако если их будет больше, то листья не станут такими впечатляюще огромными. Больше 4 побегов дадут в итоге форму куста с умеренно крупными листьями.

  Размножение павловнии

  Размножается дерево генеративно с помощью семян, в том числе самосевом или вегетативно с помощью корневых отпрысков и зеленых черенков.

  Семенной метод. Семена собирают, как только стручки начинают коричневеть, примерно в сентябре. Их просушивают, а когда семенные коробочки полностью созреют и приобретут коричневый цвет, их открывают и вынимают семенной материал.

  Для улучшения всхожести семена рекомендуется стратифицировать в течение 4-6 недель во влажном торфе или песке при температуре 5 °C, поместив их в холодильник.

  После стратификации высевают в лотки с влажной торфяно-песчаной смесью, вдавливая в почву и присыпая очень тонким слоем песка. Если посадить глубже, то они не смогут дать всходы. Никакого искусственного тепла не требуется, поскольку для семян лучше всего подходит прохладное место.

  Проращивают при среднесуточной температуре 11 °C (максимальной 16 °C и минимальной 6 °C) в рассеянном солнечной свете. Полив требует особого внимания – орошают так, чтобы посевная поверхность все время была влажной, но не мокрой. Нельзя допускать также пересыхания субстрата.

  Сеянцы адамового дерева

  Сеянцы появляются примерно через 2-3 недели. Их пикируют в отдельные горшки после появления 2-3 листиков, а через 30-40 дней они готовы к пересадки в открытый грунт.

  Сеянцы готовые к пересадке в открытый грунт

  Выращенный из семян саженец к концу первого года достигает 3-4 м в высоту при диаметре стебля у основания 3-5 см.

  Корневыми отпрысками. Отростки появляются в приствольной области родительского растения обычно после обрезки, укорачивания или подмерзания основного побега. Они прекрасно подходят для получения новых экземпляров.

  Отростки отделяют стерильным инструментом в конце лета и пересаживают в заранее приготовленное место. В первое время саженцы требуют регулярного полива и зимнего укрытия.

  Зелеными черенками. Получение новых саженцев из зеленых черенков является очень быстрым и легким способом размножения. Черенки павловнии длиной от 15 до 20 см берут летом с молодых боковых побегов.

  На пару часов их ставят срезом в раствор с гормоном, стимулирующим образование корней, хотя, как показала практика, и без стимулятора приживаемость черенков является очень высокой.

  Размножение павловнии зелеными черенками

  Для уменьшения испарения влаги листья черенков можно обрезать напополам. Высаживают в горшки или сразу в открытый питательный грунт и регулярно поливают. Примерно через месяц черенки укоренятся, что будет видно по новому росту листьев.

  Укорененные зеленые черенки через месяц после посадки

  Еще один легкий способ размножения – корневыми черенками. Метод широко применяется в промышленном культивировании дерева, когда высаживают десятки таких черенков, обладающих хорошей приживаемостью.

  Для садового размножения метод не очень подходит, но если вы пересаживаете павловнию, то можно использовать ее корни, чтобы получить сразу несколько новых саженцев.

  Материал берут у нестарых растений ранней весной, когда дерево еще находится в состоянии покоя. Для заготовки подходят лучше всего части корней, диаметром 1-3 см и длиной 10-20 см.

  Сразу после получения материала, корневые черенки тщательно очищают от земли, удаляют все тонкие корешки и обрабатывают фунгицидом (тирам или каптан) и просушивают в темном, сухом месте.

  Поскольку корни находятся в спящем состоянии, то можно скорректировать график посадки, сохраняя посадочный материал в холодильнике, пока не подойдет благоприятное для вас время.

  Укореняют на открытом воздухе в горшках или сразу в грунте, когда потеплеет, примерно в конце апреля-начале мая.

  Если стоит задача укоренить сразу после заготовки ранней весной, то в таком случае укоренения проводят в комнатных условиях, высаживая черенки в смесь из универсальной перегнойной земли и перлита в соотношении 3:1.

  Укоренный корневой черенок в домашних условиях

  Укоренять можно как вертикально, так и горизонтально, присыпая весь черенок слоем земли в 3 см. Грунт во время укоренения поддерживают все время влажным, но не мокрым.

  Проблемы в уходе за павловнией

  Растение чрезвычайно устойчиво к вредителям и болезням, однако в неблагоприятных условиях выращивания дерево становится восприимчивым к грибковым заболеваниям.

  Развитию патогенов способствует посадка на участках с тяжелой, глинистой почвой, рядом с водоёмами или при близком залегании грнутовых вод.

  Если рядом находятся насаждения, пораженные ржавчиной, то павловния может также заболеть. При первых признаках появления на листьях ржавых пятен, их удаляют, а растение обрабатывают противогрибковым препаратом.

 • Рейтинг
  ( Пока оценок нет )
  Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
  Добавить комментарий

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: